नेपालमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धि नीति तथा कार्यनीति, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, दिग्दर्शन, रणनीति तथा विविध प्रकाशनको संगालो, २०७५

नेपालमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धि नीति तथा कार्यनीति, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, दिग्दर्शन, रणनीति तथा विविध प्रकाशनको संगालो, २०७५

26 November, 2021 : 1:22 AM

Other Legislation

About Us

Sagarmatha National Park was established in 19 July 1976, covering an area of 1148 km2 in Solukhumbu district in Eastern Development Region of Nepal.

Contact Us

  • snp.namche@gmail.com
  • +977-38-540114
  • +977-38-540395
  • Namche Bazaar, Solukhumbu, Nepal