Notices

सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सुचना

12 May, 2021 : 12:00 AM

यस कार्यालयको आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत वन्यजन्तुको लागि पानी पोखरी निर्माण कार्यक्रमको सिलवन्दी दरभाउ आह्वानको सुचना ।

About Us

Sagarmatha National Park was established in 19 July 1976, covering an area of 1148 km2 in Solukhumbu district in Eastern Development Region of Nepal.

Contact Us

  • snp.namche@gmail.com
  • +977-38-540114
  • +977-38-540395
  • Namche Bazaar, Solukhumbu, Nepal